BÆREKRAFTSPARTNERE

Her finner du våre fremoverlente bærekraftspartnere i "The Walk" nettverket

 

Gøran Mikkelsen 16-9 - Sommarøy Hotell

 

SOMMARØY HOTELL

Som et hotell som produserer store mengder mat, avfall og forbruker mye energi, må vi være svært oppmerksomme på at vi og våre gjester setter minst mulig fotavtrykk lokalt og globalt.

Vi ønsker gjennom dette målet å gå gjennom vår produksjon, slik at vi produserer akkurat nok, men ikke mer. 

Dette gjelder både mat, transport og energibruk.

 

Ishavskraft-2

 

ISHAVSKRAFT

Vårt hovedfokus er FNs bærekraftsmål nummer syv, ren energi til alle. Vi ønsker å skape løsninger så folk og bedrifter enkelt kan kutte unødvendig strømforbruk. Da gjør vi plass til alt det som før har brukt olje, gass og kull. Også disse, for eksempel industriprosesser og transport, må få tilgang til fornybar energi. Fossile energibærere står for de desidert største utslippene både i Norge og globalt og bidrar til at temperaturen stiger. Vi ser allerede hvordan oppvarmede verdenshav forårsaker enorme nedbørsmengder, skaper flomkatastrofer og sender millioner av mennesker på flukt.

 

Nordlys-2

NORDLYS

Målet om bærekraftige byer og lokalsamfunn er ett av bærekraftmålene våre. I hjertet av vår forretningssiden ligger lokaljournalistikken. I dette ligger også et ansvar om å bidra til å opplyse og informere, utfordre og utvikle de lokalsamfunnene vi er en del av.  Dette har vi jobbet med i alle år, og vil fortsette med å løfte dette lang frem i pannebrasken både internt og eksternt.

 

Trond Johansen

 

HARILA

Harila skal jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning og leve uten diskrimering av noe slag. 

Det har alltid vært viktig for Harila å skape et godt arbeidsmiljø og det som står øverst hos de som jobber i bedriften er «respekt for mennesket».  

Harila skal være en god og sikker arbeidsplass med høyt fokus på HMS, opplæring, oppfølging av sykefravær og god tilretteleggelse for lærlinger. 

Nå handler det om å få det vi allerede gjør, satt i system og sørge for at kulturen videreføres og utvikles. Dette gjør vi gjennom satte KPI’er og et økt fokus internt. 

I tillegg ønsker å vi å dra læring ut av samarbeidet i nettverket «The Walk» og bidra med vår kunnskap og kompetanse innen bærekraft.

 

Hermes-2

 

HERMES

Ett av våre bærekrafts mål er «Livet i havet», som også vår kjernevirksomhet dreier seg om. Med riktig forvaltning av fiskeriene og bestanden, er dette en evigvarende ressurs. Det er sentralt for oss å bidra og ta ansvar så langt vi kan, gjennom blant annet bevissthet og fokus på avfallshåndtering i hele organisasjonen. Om bord på tråleren «Hermes» deltar vi i avfallsordningen Fishing for Litter, der det siden 2016 er tatt i land 734 tonn med avfall for behandling og gjenvinning.

I vår reiselivsvirksomhet med den over 100 år gamle kutteren «Hermes II», deltar vi på strandrydding som et av bidragene. I tillegg vil vi fremover vie mer oppmerksomhet til bærekraftig forvaltning av havets ressurser i vår formidling av kyst- og fiskerihistorie

 

Inventum-2

 

INVENTUM

Vi har valgt dette fordi vi kommer til å sette ytterligere krav/forventninger til våre leverandører og kunder, om at vår næringskjede skal ha fokus på ansvarlig forbruk og produksjon.Vi velger produsenter som fokuserer og arbeider med bærekraftige og miljøvennlige løsninger.Vi gjenbruker produkter hos våre kunder på prosjekter, vi selger/gir bort brukte møbler til lokale organisasjoner som trenger det.

Fremover ønsker vi å videreutvikle dette arbeidet blant annet gjennom det vi lærer på "The Walk" til og samarbeide enda tettere og påvirke enda sterkere både våre kunder og leverandører til å velge løsninger som fokuserer mer på ansvarlig forbruk og produksjon.

 

Are L - Perpetuum-2

 

PERPETUUM

Vi har valgt oss «12 Ansvarlig forbruk og produksjon» som ett av våre bærekraftsmål,    da dette inneholder delmål som utgjør kjernen i vårt formål og samfunnsoppdrag. Det er disse områdene hvor vi har størst potensiell innflytelse samtidig som det er integrert i vår forretningsstrategi.

Gjennom vår posisjon i verdikjeden og kompetanse så skal vi bidra til delmål 12.5 som er å «innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk».

 

Gjennom vår virksomhet innen industritjenester, håndtering av farlig avfall samt vår ledende kompetanse på drift av deponi vil vi bidra til delmål 12.4 som er å «innen 2030 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelse og for miljøet».

Gjennom kompetansedeling, åpenhet rundt egne verdikjeder og deling av data til våre kunder vil vi bidra til delmål 12.6 som er å «stimulere selskaper til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner»

 

Even L - Arnestedet-2

 

ARNESTEDET EIENDOM AS

 

«Arnestedet Eiendom AS skal utvikle boligeiendommer som er gode å bo i og inkluderende nabolag der det skal være godt å leve. Vi søker å bygge for alle, unge som gamle, studenter og de med særlige behov. Nærhet til tilbud som kollektivtransport, skoler, barnehager og nærbutikk er også viktige elementer.

Arnestedet Eiendom AS utvikler sine boligprosjekter sammen med andre, og det er svært viktig for oss at våre samarbeidspartnere deler våre verdier.

Derfor er Bærekraftsmål nr 11 Bærekraftige Byer og Lokalsamfunn, samt Bærekraftsmål nr 17 Samarbeid for å nå målene viktige for oss.»