2024 - planleggingsåret

desember 5, 2023 Roger Ness

TUIL har siden etablering av kunstgressbanen og overtakelse av drifta av campingplassen i 1983 hatt fokus på utvikling av dette området og videreføre sitt engasjement i Tromsdalen for øvrig.

De senere år er det tatt tunge løft med utvikling av Tromsø Lodge og camping, bygging av TUIL Arena II, nytt lysanlegg og rehabilitering av varmeanlegg og kunstgress TUIL Arena.

I høst er det gjennom strategisamling med deltakelse fra flere deler av organisasjonen, og vi ønsker fortsatt å ta del i den videre utviklingen av bydelen. Vi ser 2024 som et år med redusert byggeaktivitet og økt planleggingsvirksomhet.

Tromsø Lodge og camping opererer i et globalt marked og må hele tiden tilpasse seg markedskreftene og trendene. Dette innebærer at behovene og arealutnyttelse knyttet til hytter, bobil/camping og andre fasiliteter må vurderes og utvikles.

Etter realisering av TUIL Arena II er TUIL Brakka blitt overflødig og er i tillegg saneringsmoden. Håndtering av bestående bygningsmasse og fremtidig bruk av området vil være gjenstand for diskusjoner. Samtidig vil ferdigstillelse av området rundt hallene (TUIL Arena II) og kunstgresset stå på dagsorden i året som kommer.

TUIL Arena - fra fjellheisen (2)

Ruggevikhaugen med den karakteristiske fjøsen vil også inngå i den helhetlige tenkingen rundt idrettsanleggene. Området har et betydelig potensial og det er presentert noen utviklingsideer i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA). I nabolaget ligger også et område som i reguleringsplan er satt av til skileik/-stadion. I løpet av 2023 er det gjort avklaringer i kommunedelplan for idrett, samt med kommunens administrasjon, som gir grunnlag for optimisme med sikte på etablering i løpet av 2024.

TUIL sitt engasjement strekker seg utover området ved TUIL Arena og Tromsø Lodge og camping. Klubben har sammen med Tromsø IL og Troms fotballkrets inngått en avtale med Tromsø kommune om et forprosjekt med sikte på etablering av storhall for fotball på Elveneset i Tromsdalen. Det er gjennomført mulighetsstudie og grunn- og miljøundersøkelser. Arbeidet er nå i en fase med avklaringer knyttet til grunnforhold og forberedelser til reguleringsarbeid.

TUIL har sammen med bydelsrådet og FAU Tromsdalen skole engasjert seg i arbeidet med bydelssenter, ny barneskole, infrastruktur/veiløsninger i bydelen og bruk av arealene vest for europaveien. I dette arbeidet er det også dialog med Tromsø kommune om hvordan man kan tilnærme seg bydelen med et helhetlig perspektiv, slik at man kan løse flere av utfordringene gjennom samarbeid med ulike aktører.

Konkret foreligger det nå et forslag til ny arealdel i kommuneplanen (KPA). Denne har vært til offentlig ettersyn og forventes til politisk behandling våren 2024. I tillegg foreligger det en konseptvalgutredning (KVU) for nye Tromsdalen skole. Denne er nå til kvalitetssikring og planlegges behandlet politisk før påske 2024.

Oppsummert kan vi slå fast at det kommende året vil inneholde mange artige og spennende muligheter og utfordringer. Vi håper på stort engasjement og gode løsninger for oss som bor og har vårt virke i Tromsdalen.

Share This: