Bytte av kunstgress - en miljøutfordring for idretten

februar 27, 2023 TUIL Fotball

TUIL etablerte i 1983 kunstgressbane med undervarme i Tromsdalen. Dette var den andre banen som ble bygd i Norge.

Banedekket er byttet ved flere anledninger, senest i 2012.

I sommer planlegges det en større rehabilitering og oppgradering gav anlegget. I tillegg til å skrifte banedekke skal det også legges ned undervarme og bygges ny driftssentral med lagringsplass for mål og utstyr.

Prosjektet er en styrking av en viktig møteplass i lokalsamfunnet, og det vil gi bedre fasiliteter og høyere kvalitet for de som bruker anlegget. Samtidig er dette prosjektet et viktig miljø- og bærekraftstiltak.

Hva innebærer det egentlig at tiltaket er viktig for miljø og bærekraft?

Det er på  det rene at etablering av nytt varmeanlegg vil være mer energieffektivt enn dagens 40 år gamle anlegg, og det vil gi mulighet for alternative energikilder. Det vil også bidra til å redusere behovet for brøyting, som dermed reduserer slitasjen og spredning av "innfyll" fra spilleflaten. Brukstiden på anlegget vil også øke, og arealutnyttelsen blir dermed større. Det er bra i et miljø- og bærekrafts perspektiv, da det reduserer presset på knappe arealressurser. På den annen side vil forlenget sesong innebære økt bruk av energi til oppvarming.

Prosjektet er også fjerning av to kunstgressdekker med sand og granulat. Både selve kunstgressdekke og granulat regnes som miljøskadelig og må behandles som spesialavfall. Sett gjennom miljø- og bærekrafts briller kan ikke dette bli liggende ubehandlet eller leveres til ordinært avfallsmottak. Den ansvarlig måten å håndtere dette på, er å sikre gjenbruk og sørge for destruering av miljøskadelige materialer som ikke lengre kan brukes. 

Etablering av ny driftssentral sikrer gode teknologiske driftsløsninger, som vil optimalisere energibruken, lagring av mål og utstyr, gir lengre levetid for utstyret.

Knyttet opp mot FNs bærekrafts mål kan man si at tiltakene blant annet vil bidra til oppfyllelse av # 3: God helse og livskvalitet, n#11 bærekraftige byer og lokalsamfunn og # 12 Ansvarlig forbruk og produksjon.

På nåværende stadium kan vi konstatere at prosjektets miljømessige og bærekraftige side har en økonomisk pris.

Håndtering av dagens banedekke

Gjenbruk og destruering av dagens banedekke er en utfordrende øvelse om man ønsker å få til gode miljø- og bærekrafts løsninger. Idretts organisasjonene og offentlige myndigheter har i liten grad tilrettelagt for slike løsninger. Dagens alternativ av gammelt kunstgress til private aktører til markedspris, hvor Trøndelag er nærmeste mulighet for oss i nord. Det mest vanlige er at kunstgresset sendes til Danmark, for videre behandling der. Pr i dag har idretten og offentlige myndigheter ingen økonomiske virkemidler som stimulerer til gode miljø- og bærekraft løsninger. Et praktisk eksempel er transportsituasjonen. Levering av banedekker til gjenbruk og destruering innebærer at disse må transporteres minst 1200 km, og det kreves ca 15 trailerturer. Detter ikke ønskelig av hensyn til miljø og bærekraft, men det er ingen stimuli til å velge mer miljøvennlig.

Hvordan-spare-penger-1

Valg av løsning for varmeanlegg og banedekke

Ved utskiftning av varmeanlegg er det ønskelig å velge energieffektive løsninger og grønne energikilder. Vi har innenfor idretten og hos offentlige myndigheter opplevd begrenset kunnskap og veiledning knyttet til energieffektivisering og valg av energikilder. Vi har heller ikke funnet tilgjengelig støtteordninger som kan bidra til å gjøre gode valg. Hele ansvaret ligger på eier/byggherre, og dens økonomiske evne til å engasjere faglig kompetanse på området.

Det er videre på det rene at nytt kunstgress og "innfyll" i disse er et tema som diskuteres innen idretten og i politiske miljøer. Pr i dag finnes i praksis ikke tilstrekkelig utprøvde løsninger som oppfyller krav til miljø og bærekraft. De løsninger som er tilgjengelige er forbundet med stor risiko knyttet til funksjonalitet og økonomi, her under også usikkerhet om fremtidig godkjenning.

 

Share This: